Ekstremutøvere av samfunnsansvar

CSR handler om hvilket sosialt ansvar bedrifter har og bør ha. Det har skjedd en endring i synet på bedrifter og deres rolle i samfunnet de seneste årene. Det er utviklet modeller og arbeidsmåter som også anerkjenner de gjensidige avhengighetene mellom bedrift, sosiale forhold og natur og miljø. Endringene kalles, den sosiale vendingen, og de sosiale entreprenørene er viktig del av dreiningen.

Morgendagens arbeidsliv

CSV (Creating Shared Value) ble lansert av Michale Porter og Mark Kramer. Medisinen er enkel men radikal. Et samfunn som fungerer vil tjene alle, og både bedriftene og institusjonene skaper verdier for sine omgivelser. Bedrifter er vant til å jobbe for verdiskaping etter kost- nytteperspektivet, mens offentlig og frivillig sektor er mer opptatt av sosial fremgang. Porter anbefaler aktørene å endre tankesettet, ved at bedrifter tenker mer i retning av sosial fremgang og aktørene i omgivelsene tenker mer på verdiskaping. Dette resulterer i innovasjon og nyvinninger som bidrar til å skape økonomisk vekst, samtidig som vi løser samfunnsutfordringene. Dette utvider samfunnsansvar i næringslivet og er bærekraft i praksis.

Ekstremutøvere
Sosialt entreprenørskap handler om bedrifter som etableres for å løse samfunnsutfordringer, og de sosiale entreprenører er ekstremutøvere av samfunnsansvar. De går lengre enn den tradisjonelle CSR-forståelsen. De skaper og deler verdier ved å etablerer inkluderende og innovative samhandlingsarenaer for sosial progresjon (SCV). Et unikt trekk ved de sosiale entreprenørene er at de uten unntak har et sosialt formål med sin virksomhet. De hører hjemme i en sterk og stor internasjonal bevegelse som setter samfunnsforhold på dagsorden i næringslivet.

Utvidet arbeidsbegrep

De sosiale entreprenørene gir ny aktualitet til den gamle forestillingen om at arbeidet og det som skapes- resultatet, hører sammen. Det å inngå i arbeid er også en del av selve verdiskapingen og har en egenverdi. Med dette gir de sosiale entreprenørene liv til et utvidet arbeidsbegrep, der arbeid er et levebrød – men også en levemåte. Sosialt entreprenørskap går ut på å få mest mulig verdi for alle og alt som er engasjert i virksomheten. Her skapes de nye løsningene i interaksjon med målgruppene. Hva kan tradisjonelle næringslivsaktører lære av de sosiale entreprenørene?

Arbeidslivet som kvalifiseringsarena

Avstanden mellom dagens utdanningssystemer og arbeidslivet er stor. Det er ingen automatikk i at unge får seg arbeid etter endt utdanning. Mange unge avslutter også utdanningsløp før de har fullført på grunn av et teoridrevet skolesystem, som i liten grad er tilpasset ulike måter å lære på. Den manglende tilgangen på innganger til arbeidsmarked for dagens unge er et kollektivt problem. Behovet for praktisk erfaring og forståelse av arbeidslivets dynamikk ser ut til å være en fellesutfordring. Her har mange sektorer noe å lære av de sosiale entreprenørene som gir de unge anledning til å lære gjennom å gjøre.

Praktiske læringsarenaer

I DiamondCare Norge AS får unge med bilinteresse muligheter til å sertifiseres som bilpleiere gjennom et seks måneders praktisk læringsløp. Kandidatene avlegger en praktisk test hos Møller Sandefjord, og de som består er garantert videre arbeid hos DiamondCare eller gjennom selskapets forhandlernettverk. Gründer Robert Tostrup rekrutterer kandidatene uavhengig av bakgrunn. Modellen er basert på lønn under opplæring.

A3mag.no er et innovasjonsprosjekt som tilbyr unge med kommunikasjonsfaglig interesse en læringsarena for tekst, foto, lyd og film. De unge produserer selv eget kommunikasjonsfaglig stoff med veiledning av faglig ressurser. Arbeidssituasjonen i A3mag speiler den reelle arbeidssituasjonen i media- og kommunikasjonsbransjen, med høyt tempo og høye krav til originalitet, aktualitet og innhold. Her lærer de unge redaksjonelle ferdigheter, etiske rammer og elementer til bruk i innholdsmarkedsføring. De lærer også å omsette sin medfødte naturlig kompetanse og særlig interesse for sosiale medier til arbeidsrelatert kompetanse. De unge får lønn under opplæring inspirerte av trainee-modellen. A3mag.no er et samarbeidsprosjekt mellom MERK Norge AS, KREM og Knack AS.

Dette innlegget ble publisert i Hva skjer. Bokmerk permalenken.