Hørt på Uhørt om sosialt entreprenørskap

Hilde Dalen, Katinka Greve Leiner

Hilde Dalen, styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, og Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører

Vi sitter på Uhørt med Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører og Hilde Dalen, styreleder i Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon.

”Vi må tørre å snu opp ned på ting, kanskje til og med barbere bort noen nivåer av hierarkiet”, sier Leiner.

 

 


Vekst- og utviklingspartnere
Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) og Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon (SE-senteret) har ganske ulike ståsteder, men det blir raskt klart at disse utfyller hverandre mer enn de konkurrerer. Partene er enige om mer enn forventet. Først og fremst ønsker begge å bidra til utviklingen av et bærekraftig velferdssamfunn. De ønsker å tydeliggjøre at mangfoldet i feltet er en styrke og at de sosiale entreprenørene er gode verktøy for sosial innovasjon. ”Det er innovasjonen som driver meg, med et stort ønske om å styrke fornyelsen av et velferdssamfunn som ikke har råd til å gå ut på dato”, sier Katinka.

Med Johan H. Andresen i spissen, godt hjulpet av Katinka Greve Leiner, har Ferd SE gjort en uvurderlig innsats for å synliggjøre de sosiale entreprenørene i Ferds portefølje og egen modell for sosialt entreprenørskap. Flere av entreprenørene deres omtaler Ferd som en avgjørende heiagjeng og en svært viktig sparringspartner. Som porteføljebedrift får de sosiale entreprenørene tilført nettverk, kompetanse og kapital. I tillegg har Ferd SE vært og er en aktiv pådriver for å skape oppmerksomhet om mulighetene i dette feltet.

”Sosiale entreprenører kommer i alle fasonger og er en grasrotbevegelse av menn og kvinner som våger å kjempe for det de ser som nye og bedre løsninger. Det vi i Ferd gjør er å stille oss bak de vi mener har god effekt, en økonomisk bærekraftig modell og potensial for spredning blant barn og unge”, sier Katinka.

Hilde Dalen startet KREM i 2005 og har siden oppstart arbeidet med fag- og tjenesteutvikling basert på medvirkning fra både ansatte og målgruppene. I dag er hun også styreleder i Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon, som gjennom involvering, medvirkning og samarbeid er en utviklingspartner og en arena for aktører som ønsker å bidra til samfunnsinnovasjon. Innovasjonen skapes gjennom partnerskap. Hilde ser for seg det kanskje er slik for Ferd SE-entreprenørene som det er for de offentlige aktørene som inngår utviklingspartnerskap med KREM, at de får 3 i 1; lederstøtte, organisasjonsutvikling og en støttespiller i innovasjonsprosessen.

Hva skal vi med en kokebok for feltet?
Katinka og Hilde sitter begge i arbeidsgruppen rundt arbeidet med en kokebok for kommunene om samarbeid med sosiale entreprenører. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er opptatt av fornying, forenkling og forbedring av offentlig sektor og har satt i gang et arbeid for å belyse hvordan offentlig sektor kan dra nytte av sosiale entreprenører i sin oppgaveløsning. De opplever at det er behov for mer kunnskap i kommunene om mulighetene og innovasjonskraften som ligger i sosialt entreprenørskap. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har derfor igangsatt arbeidet med en Kokebok som skal imøtekomme dette behovet.

Den 14. juni er spesielt inviterte på tvers av statlig virksomheter, kommuner og entreprenører, samlet for å jobbe ut et grunnlag for dette. Hilde er nysgjerrig på hva slags forventninger Ferd SE har til arbeidet. Kommer dette i det hele tatt til å bety noe i den større sammenhengen?

”Stadig flere kommuner ønsker å jobbe med sosiale entreprenører, de tar kontakt og spør oss om hvordan. Utfordringen er at de ikke vet helt hva de er ute etter. Jeg tror Kokeboken kan bidra til å gjøre mulighetene tydeligere for offentlig ansatte og innkjøpere”, forteller Katinka. «Det er veldig forskjellige måter å samarbeide på, fra enkle innkjøp av tjenester med sosial effekt til utviklingsprosesser som fornyer kommunens egne arbeidsmåter.»

Hilde er opptatt av at det er behov for å heve kompetansen på flere sider av bordet. ”De sosiale entreprenørene trenger ofte mer kunnskap om de offentlige rammene, og økt faglig innsikt og forståelse. Løsningene de presenterer kan av og til oppfattes som litt vel enkle for en fagarbeider som har erfaring med kompleksiteten i livene til menneskene i målgruppene sine. Frivillig sektor har på sin side lite erfaring fra samarbeidet med de sosiale entreprenørene. Det er viktig å bygge broer mellom de ulike virkelighetsoppfatningene, og kanskje kan Kokeboken også bidra til økt kunnskap for både frivillig sektor og entreprenørene”, sier Hilde.

”Vi ser at når entreprenørene samarbeider med større frivillige organisasjoner, gjøres spredningen enklere. Kanskje er dette en farbar vei for flere. De deler verdier, og de frivillige organisasjonene har ofte apparatet som skal til for effektivt å ta i bruk de gode løsningene”, forteller Katinka. ”Kanskje kan denne typen samarbeid også bidra til at de frivillige organisasjonene fornyer og forbedrer seg”, legger Hilde til, og fortsetter:

”Vi ser stor verdi i å samarbeide med frivillige organisasjoner. Det gir lokal forankring, er nettverksbyggende og svært viktig for målgruppene, som tross alt lever i lokalsamfunnet.”

To ulike modeller
”Det er viktig å huske på at det gjøres mye bra arbeid i det offentlige, og det finnes mange offentlig ansatte som ligner de sosiale entreprenørene. Vi kaller dem intraprenører. Det er de som går foran og bidrar til forbedring og fornyelse ut fra sin rolle på innsiden av systemet, det være seg lærere, sykepleiere eller sosialarbeidere. Det gjennomføres dessuten en rekke utviklingsprosjekter i offentlig regi hvert eneste år”, sier Hilde.

Katinka er enig, men påpeker samtidig at sektorinndelingene i det offentlige er en utfordring. Siloinndelingene hindrer løsninger som følger brukernes behov, som ofte går helt på tvers av fagområder. De sosiale entreprenørene som klarer å spre sine løsninger til de som trenger dem uavhengig av sektorinndelinger og offentlig ansvar får ofte de beste resultatene. Ferd SE er opptatt av at det offentlig bør bli mer ivrige til å kjøpe løsninger og tjenester som har vist god effekt på barn og unge. ”Flere av våre sosiale entreprenører har allerede vist effektene av det de leverer, likevel sliter de med å komme i posisjon”, forteller Katinka. «Vi opplever at det offentlige i for liten grad blir utfordret og målt på det å levere effekt, altså konkrete positive endringer i de unges liv.»

Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon representerer en noe annerledes modell. ”Flere av våre entreprenører engasjeres gjennom prosjekter, og utvikler de nye løsningene i samhandling med både målgruppene, de ansatte og de lokale kreftene i både frivillighet og næringsliv. Sentermodellen kalles innovasjonsmodellen og bygger på at alle aktørene har viktig kompetanse. De nye og bedre løsningene dukker ofte opp i skjæringspunktet mellom oss og avdekkes gjennom samarbeidet”, forteller Hilde. ”Dette fordrer åpenhet, fleksibilitet og faglig kunnskap”, legger hun til. ”Jeg ser at dere ofte har systeminnganger, der andre sosiale entreprenører har leveranseinnganger, skyter Katinka inn.

Økende interesse
Ferd SE har ved siden av et fåtall andre enkeltaktører og Nettverk for sosialt entreprenørskap i flere år jobbet med å synligjøre feltet. Nå melder stadig flere sin interesse. Blant dem er flere av departementene, KS, SO Central, Tenketanken Agenda og Hovedorganisasjonen Virke. Virke etablerte i vinter fagarenaen Virke sosial innovasjon, sammen med SE-senteret. Sammen ønsker partene å samle aktørene og fremme en bærekraftig samfunnsutvikling. ”Det er ikke bare det offentlige som ønsker å bidra. Virke forteller oss at mange av deres medlemmer kontakter dem for å få tips og råd om hvordan de kan bidra med å løse ulike samfunnsutfordringer”, forteller Hilde.

Hode og hjerte = sant
”Økende interesse er flott. Det er plass til flere”, sier Katinka. Det er en spennende tid. Damene er enige i at ulikheter i ståsted og innganger er viktig og at ulikheter kan gi positive mereffekter. De er enige om at det er like viktig å utfordre siloene i feltet og fremme samarbeid fremfor konkurranse.

Det handler altså om både hode og hjerte. Brennende engasjement og utholdenhet. ”Det er ulike modeller, men det grunnleggende er at aktørene skal ha lønn for sin kompetanse og sine tjenester. Dette er arbeid og levebrødsbedrifter, ikke frivillig innsats”, avslutter Hilde.

Fakta om Ferd Sosiale Entreprenører:
Hvorfor: FSE investerer i sosiale entreprenører som reflekterer Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Vi styrker våre sosiale entreprenørers mulighet for suksess og vekst, slik at flere barn og unge i Norge får nye muligheter.  

Hva: Investeringer i sosiale entreprenører og påvirkning av deres rammebetingelser.

Hvordan: FSE bidrar med kapital, Ferds nettverk, og kompetanse innen forretningsutvikling og strategi.  Vi stiller med styremedlem fra Ferd eller Ferds datterselskaper, og aktiv oppfølging gjennom FSE.

Hvem: FSEs porteføljebedrifter har barn og unge i Norge som målgruppe.

Publisert i Hva skjer, Ukategorisert | Skriv en kommentar

Utsikt fra takterrassen

Vi sitter på taket av Oslo by og lytter til den engasjerte dialogen mellom Anniken Grundt og Hilde Dalen, to sosiale innovatører med både hode og hjerte for sosial innovasjon.

Anniken Grundt, Hilde Dalen

Anniken Grundt, Knack kommunikasjon, og Hilde Dalen, Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon

9. juni arrangerte Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, sammen med regjeringspartiene, seminar på Stortinget hvor tema nettopp var; I partnerskap for fremtidens velferdssamfunn.

Den norske velferdsmodellen utfordres kraftig, og forbedring i dagens offentlige velferdsapparat får mye oppmerksomhet. Skal velferdssamfunnet opprettholdes må det skapes innovasjon. Det jaktes på de nye og bedre løsningene, og 9. juni ble partnerskap presentert som er mulig vei. Hovedorganisasjonen Virke, Innomag.no, Reach for Change, Ashoka og Partnership for Change var medarrangører.

Velferdssamfunn
”Vi må bevege oss ut av illusjonen om at velferdsstaten skal løse alt for alle. Vi må over i en erkjennelse av at velferdssamfunnet skapes gjennom samhandling på tvers av de tradisjonelle inndelingene mellom frivillighet, næringsliv og offentlig sektor. I denne transaksjonen kan sosialt entreprenørskap være ett av flere verktøy som bidrar til å åpne opp for bredere deltakelse i både tjenesteutformingen og tjenesteleveransen”, sier Dalen.

Hilde Dalen er en av pionerne i det sosiale entreprenørskapsfeltet. Hun var svært tidlig ute og startet KREM allerede i 2005. KREM jobber etter en visjon om et kreativt og mangfoldig arbeidsliv. Hun har i en årrekke vært aktiv med utviklingsarbeid i partnerskap med både ansatte i tjenestene og mennesker fra de ulike målgruppene. ”Organisering gjennom samhandling og flere små utviklingspiloter, har stått i sterk kontrast til salg av ferdigsnekrede konsepter. Vi vet at one size does not fit all og at innovasjonen oppstår i samhandlingen”, sier Hilde bestemt.

Veien mot et plussregnskap
Anniken Grundt er relativt fersk i dette feltet med sin etablering av kommunikasjonsselskapet Knack AS, men hun kjenner seg godt igjen i beskrivelsen. Selv har hun mangeårig erfaring fra miljøfeltet. Et felt hvor hun har deltatt aktivt fra idé til politikkutforming. Anniken har også erfaring fra rollen som kommunikasjonsmonster i Monsterbedriften AS. Hun bringer med seg kunnskap og erfaring fra formidling av miljø- og samfunnsansvar og er nå engasjert i det hun og Hilde omtaler som en verdiskapende velferdsmodell, med foreløpig arbeidstittel; Samfunnsansvar 2.0. Med samfunnsansvar 2.0 er bedriftene i næringslivet deltakende i utviklingen av en verdiskapende velferdsmodell.

Samfunnsansvar 2.0 – en verdiskapende velferdsmodell
”Dagens velferdsmodell klarer ikke å dekke behovene til AS Norge, og vi må alle strekke oss for å bidra. Det holder ikke at næringslivets interesse for samfunnsansvar kun er motivert av det som er lovpålagt for miljø, folk og samfunn. Tiden er inne for å bevege oss over i et plussregnskap, hvor bedrifter går lengre enn det lovpålagte, fordi det er lurt. Det vil gi uttelling både i omdømme og styrket internkultur”, sier Anniken engasjert.

De snakker ivrig om trippel bunnlinje og beskriver dette som positive effekter som kan måles økonomisk, menneskelig og miljømessig. ”Mange gjør mye allerede, men det er i liten grad systematisert”, legger Hilde til. Får damene det som de vil, skal samfunnsverdiene bedriftene skaper sammen med kunder, ansatte og samarbeidspartnere, bli synlige i en ekstra linje i de årlige rapporteringsskjemaene.

Utfordrer ekkokamre
Det er mange likheter mellom disse to. De er engasjerte, taleføre og tydelige i sitt ståsted. De legger ned betydelig innsats for å skape økt bredde og dybde i beskrivelsen og forståelsen av feltet, og hvordan samfunnsutfordringene kan løses mer effektivt. ”Det er viktig å utfordres på egen virkelighetsoppfatningen, og gi rom for andres innspill, tanker og idéer for å ikke bli sittende i vårt eget ekkokammer, skyter Anniken inn. Det er mer enn fine ord på glanset papir. De omsetter også tanker og ord til praktiske handlinger. Sammen med Thea Emilie Dalen Dille, gründer av MERK Norge AS, bygger de nå opp A3 mag.no, et nettmagasin av og med unge. ”De unge har kunnskap, ferdigheter og egenskaper som kan benyttes i arbeidslivet, selv om de velger andre veier enn A4-veien”, sier Hilde som i flere år har jobbet etter denne profilen.

Når vi ringer Thea Emilie for en replikk, forteller hun oss at idéen er skapt av og utviklet sammen med de unge gjennom pilotprosjektet ”Unge for Velferd”. MERK Norge har altså både eierskap og ansvaret for rekrutteringen. ”Vi ansetter egenskaper og bryr oss mindre om hullene i en CV”, sier en av landets yngste sosiale innovatører. Rekrutteringen av unge til A3-prosjektet er i gang og stillingsutlysningen ligger på nav.no. Søknadsfristen er 20. juni.

Publisert i Hva skjer, Ukategorisert | Skriv en kommentar

Ring Robert

Robert Tostrup i bilen

Robert Tostrup, grùnder og daglig leder i DiamondCare Norge AS og styremedlem i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon.

Vi har Robert Tostrup, gründer og daglig leder i DiamondCare Norge AS på høyttaler. Han sitter som vanlig i bilen og kjører akkurat nå gjennom Trondheim på vei til Kirkenes. Klokka er 00.12 natt til lørdag.

 

Tekst: Hilde Dalen, styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon og gründer av KREM.

Norge rundt i bobil
Tostrup tilbakelegger om lag 100 000 kilometer i året. Hvorfor? Fordi han er opptatt av å bygge personlige relasjoner og langsiktige samarbeid med kundene sine. Kundene er lokale bil-, bobil- og motorsykkelforhandlere og befinner seg fra Farsund i Sør til Kirkenes i Nord.

Tenk stort og bygg i bredden
– I min hjemby Sandefjord er det mye snakk om å tenke stort. Det er vel og bra, men det mangler noe, nemlig å bygge bredt. Samarbeid i bredden gir styrke og skaper positive synergier i lokalsamfunnet. Samarbeid er derfor selve kjerne i vår virksomhet. Vi er opptatt av å beskytte kundens verdier, øke inntjening for våre samarbeidspartnere, og samtidig skape nye muligheter for unge mennesker. Gjennom samarbeidet med forhandlere har selskapet inntjening. En inntjening som i et ideelt AS benyttes til å oppnå mer av formålet, som for oss handler om å lære opp og ansette eller videreformidle unge som ønsker seg en jobb som bilpleiere.

Kim Håvard Kristensen er selger og jobber hos Mitsubishi Motors i Hammerfest, som er en av mange forhandlerne i landet. Her sammen med Robert Tostrup, gründer og leder DiamondCare Norge AS.

Kim Håvard Kristensen er selger og jobber hos Mitsubishi Motors i Hammerfest, som er en av mange forhandlerne i landet. Her sammen med Robert Tostrup, gründer og leder DiamondCare Norge AS.

På denne måten bidrar også våre forhandlere i et viktig samfunnsarbeid, sier Robert.

Med fokus på muligheter
I møtene med de lokale bilforhandlerne avdekket Robert og gjengen hans et stort behov for kvalifiserte bilpleiere. Derfor har selskapet, ved hjelp av midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, utviklet en bilpleiesertifisering som gir unge med slunken CV en mulighet til å kvalifisere seg på et praktisk fagområde.

– Vi har fokus på dobbel bunnlinje, både sosiale og økonomiske resultater. Hos oss er ansatte en viktig del av selskapets struktur og utvikling. De representerer nye muligheter. De er hoder og hender som bidrar til å skape framtiden for seg selv, selskapet, kundene våre og en rekke andre unge. Vi er opptatt av å gi folk en mulighet til å bygge framtiden sin uavhengig av utdanningsbakgrunn, karakterer og eventuelle tidligere dårlige valg, legger Tostrup til. På tross av sin utradisjonelle ansettelsesprofil, har selskapet svært lite sykefravær.

Satser også lokalt
DiamondCare Norge har siden oppstarten av selskapet i 2014 opplevd økende interesse og vilje til samarbeid også med andre aktører som; Fri, Frelsesarméen, fengsel og NAV.

– Vi deler mål og engasjement for målgruppen, sier Robert, noe vi også gjør med andre sosiale entreprenører. Samarbeidet og tilbakemeldingen fra samfunnsbevisste privatpersoner og næringsdrivende har resultert i at tiden nå er inne for å etablere et opplærings- og bilpleiesenter. Senteret åpner 1. juli i år, ligger i Sandefjord og gir lokalbefolkningen anledning til å skaffe seg både en ren bil og et varmt hjerte.

Gjennom etableringen av Opplærings- og bilpleiesenteret, og samarbeidet med andre samfunnsbevisste entreprenører, kan det offentlige og private i Sandefjord også få tilgang til Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon og med dem flere sosiale entreprenører som; Kjør for livet, MERK Norge, Atlas Kompetanse, Knack, Monsterbedriften og KREM.

Fakta:
DiamondCare Norge er et ideelt AS, og overskuddet brukes til å oppnå formålet. Selskapet har i dag 11 ansatte og omsatte for mer enn fire millioner i 2015. Selskapet har agenturet på lakkbeskyttelsesprodukter fra DiamondBrite i Skandinavia. Pr. i dag har selskapet 135 forhandlere i Norge og syv i Sverige. DiamondCare Norge AS er en av medlemsbedriftene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, hvor Robert Tostrup er styremedlem. Tostrup er også en del av styret i Virke Sosial innovasjon. www.diamondbrite.no, Robert Tostrup tlf: 481 47 777

Publisert i Hva skjer, Ukategorisert | Skriv en kommentar

Etterlysning

Registreringen er i gang. Har du registrert deg?

Mange av de sosiale entreprenørene og innovatørene befinner seg utenfor rampelyset og under radaren til mediene, akademia og forskningsinstitusjonene. Dette vil Kulturdepartementet gjøre noe med. Med Uni Research Rokkansenteret i spissen igangsettes nå en leteaksjon.

Hvem er de sosiale entreprenørene?
Interessen for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon er økende. Men feltet fremstår foreløpig fragmentert og uoversiktlig. Det er stort mangfold, uklare rammer og krevende driftsbetingelser. Samtidig utfordres den norske velferdsmodellen og de sosiale entreprenørene anses etter hvert som viktige bidragsytere. På tross av interessen og behovet finnes det fortsatt ikke en samlet norsk oversikt over hvem de sosiale entreprenørene er, hva de driver med og omfanget av feltet.

Innovasjon, medvirkning og arbeid på tvers
– Vi er avhengig av at så mange som mulig kan delta i arbeid. Arbeidet for å skape nye jobber og opprettholde aktivitet er derfor blant våre aller viktigste oppgaver, sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Nordisk ministerråd i Malmø 9 mars i år. Hun fortalte videre at det arbeides gjennom en rekke tiltak, og innrømmer samtidig at samfunnsutfordringene ikke kan løses uten innovasjon, medvirkning og samarbeid på tvers.

– Vi trenger de som går foran. De som tar tak i uløste behov. Problemer dagens myndigheter ikke uten videre løser. Vi trenger med andre ord sosiale entreprenører. Det er et stort ubrukt potensial for mer sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, men det krever mer samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor, sier Hauglie. Les hele innlegget her.

Behov for nye løsninger, men trenger vi flere kartlegginger?
Næringsdepartementet var først ute med en kartlegging av dette feltet i regi av DAMVAD og publiserte Utredningen om sosialt entreprenørskap, i 2012. Les rapporten her.

Telemarksforskning var nestemann ut og publiserte samme år rapporten Sosialt Entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Rapporten viser at sosialt entreprenørskap kan representere et interessant og uutnyttet verktøy i innsatsen mot fattigdom, både som praktisk her-og-nå-innsats, men vel så viktig som ledd i sosial innovasjon. Les rapporten her.

Telemarksforskning produserte også en rapport med en foreløpig oversikt over hvem som tilrettelegger for framvekst av dette feltet på nordisk plan. Her ble det tydelig at det allerede er flere aktører som tar og har viktige roller i utviklingen av feltet i Norden. Karin Gustavsen, tidligere Telemarksforskning har ledet begge arbeidene. Les mer her.

KS har også vist interesse for sosialt entreprenørskap og kom i år med rapporten Sosialt Entreprenørskap – partnerskap for nye løsninger. Last ned rapporten her. I sistnevnte rapport fremkommer det at de sosiale entreprenørene operer med dobbel bunnlinje og befinner seg i spennet mellom privat, frivillig og offentlig sektor. De kombinerer verdier, handlingsnormer og logikk som tradisjonelt har tilhørt hver sin sektor.

Kulturdepartementet vil skape oversikt
Som en oppfølging av KS-prosjektet skal Uni Research Rokkansenteret nå gjennomføre en kvantitativ kartlegging av sosialt entreprenørskap i Norge. Målet er å få en så god oversikt som mulig over sosiale entreprenører og deres kjennetegn. – Dette vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle en bedre politikk for økt samarbeid mellom sosiale entreprenører og offentlige aktører, sier hovedansvarlig forsker Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret. Eimhjellen ønsker seg navn og kontaktinformasjon til sosiale entreprenører i Norge. Han oppfordrer derfor alle offentlige eller private organisasjoner, nettverk eller andre aktører til å ta kontakt.

Hovedorganisasjonen Virke tar ballen
Virke sosial innovasjon er en bransjeforening og fagarena for de sosiale entreprenørene og innovatørene, etablert av Hovedorganisasjonen Virke og Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon. Sammen arbeider disse to aktivt for å bedre rammebetingelsene og samarbeid på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene og medvirker derfor blant annet i dette arbeidet. – Vi har inngått samarbeid med de sosiale utøverne fordi vi ønsker å bidra til å øke kunnskapen, samle feltet og bidra til en bærekraftig utvikling av feltet. Det krever en klar politisk retning. Vi har derfor blant annet fremmet forslag til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om å etablere et nasjonalt kontaktutvalg for sosial innovasjon på tvers av departementene, forteller Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Hun oppfordrer de sosiale aktørene til å bistå i kartleggingen.

Dersom du ønsker å bidra til å skape denne oversikten, kan du ta kontakt med forsker Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret, på telefon 55 58 38 99 eller ved å sende e-post til ivar.eimhjellen@uni.no. Les mer her.

Publisert i Aktiviteter, Hva skjer, Ukategorisert | Skriv en kommentar

Aktiviteter

Nasjonalt forum for sosialt entreprenørskap og innovasjon
Bedre rammebetingelser for sosiale entreprenører

UNG i 100
En akselerator for empowerment og entreprenørskap for ungdom

TENK OM
Møteplasser

Mer info kommer senere

Publisert i Aktiviteter | Skriv en kommentar

Lederskap nedenfra

Trond Arne Undheim

Skrevet av Trond Arne Undheim • trond_undheim@yahoo.com PhD, forfatter

En samfunnsentreprenør er ikke opptatt av hvem som leder, i stedet er fokus rettet mot å lede prosesser som bidrar til positiv endring for flere enn personen selv.

Samfunnsentreprenøren er prototypen på lederskap nedenfra. De ser utover sitt eget virke og både innehar og skaper et brennende engasjement med sin utholdenhet og sitt pågangsmot. Vedkommende blir et bindeledd mellom offentlig og privat sektor og er innstilt på å gjøre en ekstraordinær innsats i samfunnet. Men man må mer enn å ha en god innstilling. Man må være nettverksbyggende, kontakt skapende og sosialt intelligent. Man må aktivisere sine egne nettverk. Se ting fra flere sider/vinkler. Samfunnsentreprenøren hever seg suverent ut over både særinteresser og egeninteresser, er opptatt av det som er kollektivt nyttig og bringer kunnskapen videre. Samfunnsentreprenøren sprer såkalt taus kunnskap. Lederskap nedenfra skjer gjennom fysisk nærhet. Du må være til stedet om du vil vinne fram. Internett er verken nødvendig eller tilstrekkelig for å lede nedenfra men det hjelper. Ledelse handler om å skape en tilhengerskare, en stamme. Tusen mennesker er nok. Da kan du spre budskapene dine, selge, påvirke og leve lykkelig på nisjeprodukter. Lederskap nedenfra er imidlertid noe mer og dypere enn det å ha spenstige og unike meldinger til sin stamme.

Makt ligger i å være på rett plass i forhold til energistrømmer som spenner mellom mennesker. De som vet å utnytte sin posisjon kan få andre ut av likevekt. Skandinaviske likhetsideer kan også gi uttelling. De som representerer andre får mer makt. De som balanserer arbeidstid, fritid og familietid får gjort mer når de jobber, har mindre sykefravær og blir mer harmoniske mennesker og ledere. Ledelse nedenfra skjer ved å overtale andre uten at de mister ansikt. Del opp prosjektene i små biter. Møt mange folk i ulike organisasjoner og miljø. Bygg allianser. Spre budskap. Ta ikke et nei for et nei. Bruk et hierarki mot et annet. Finn nye argumenter og foreslå alternative strategier. Dyrk dypere relasjoner med de riktige menneskene. Dette krever strategi, men også omtanke, noe som handler mer om en livsstil enn om karriere. Det er fullstendig mulig å lede gjennom å gi, i stedet for å lede gjennom å ta. La andre lede. Et mål er at alle mennesker skal se seg selv som i stand til å være endringspiloter. Kriterier for å bli valgt ut handler om i hvor stor grad ideen kan inspirere andre til handling eller til og med kopieres.

I fremtiden vil mye skje utenfor statens kontroll og initiativ. I Norge har vi outsourcet sosialt entreprenørskap fra det individuelle til det offentlige. En kan spørre seg om dette går i lengden. Selv om det har brakt velstand kollektivt sett, har det kanskje pulverisert det ansvar hver enkelt menneske har?

Lederskap i krisetider handler om å forankre sin autoritet i mennesker, ideer og holdninger ikke gjennom posisjoner, symboler eller typiske lederavgjørelser. Du har ingen makt uten fellesskapets støtte, det være seg velgere, aksjonærer eller tilhørere. Makt må fordeles. Ledelse nedenfra handler om hvordan man kan lære seg å være mer ydmyk. Det er viktigere å dytte folk forsiktig i det du mener er den riktige retning enn å tvinge dem med makt.

Samfunnsentreprenører bør alltid først forsøke å utøver innflytelse i det stille. Det skader ikke å inspirere andre, men man trenger ikke å være i avisen. Det skader ikke å ha egne meninger, men du trenger ikke å ytre dem hele tiden. Led når det trengs.

Fem taktiske prinsipper; vær standhaftig, bygg ubrytbare relasjoner, gjør din måte til den eneste naturlige. Hold på ditt, men ta deretter neste kamp. Se deg selv som like mye verdt som andre. Bare husk; ikke å se ned på folk selv om du selv kommer nedenfra.

Publisert i Hva skjer | Skriv en kommentar

Nødskrik fra en blå sofa

Eventet Nødskrik fra en blå sofa
29. oktober kl 18 – 21.

Les mer om eventet på sidene til Mother Courage

Publisert i Ukategorisert | Merket med , , , | Skriv en kommentar